1. Ana Sayfa
 2. Genel
 3. Peyzaj çalışmalarında ihale usulleri

Peyzaj çalışmalarında ihale usulleri

featured
Reklam Sponsoru

Genel olarak  mühendislik mimarlık çalışmalarında olduğu gibi  peyzaj mimarlığında işin düzenli bir şekilde yürütülmesi için hazırlanan zorunlu belgelerin taraflarca karşılıklı imzalanmasından sonra uygulama çalışmalarına başlanır. Taraflarca kabul edilen yasal belgelerin başında ilk olarak KEŞİF DOSYASI  ve sözleşmeler yer alır. Bu belgeler belirli bir işin hangi şartlar altında ve nasıl yapılıp belirleneceğinin belgeleri olup,  taraflarca kesin olarak uyulacak hükümleri ortaya koyarlar. Zorunlu ve tarafların karşılıklı ortaya koyacakları hizmet ve materyallerden sapmalar bu belgeler ile ortadan kaldırılmış olur.

KEŞİF DOSYASI: Bir yapının tüm proje çalışmaları , avan proje, kesin proje ve uygulama projeleri, tamamlandıktan sonra yapım işine girilebilir. Yapım işine başlanılması için  tam olarak hazırlanmış proje dosyaları yanında uygulama esaslarını belirten dokümanların da birlikte olması zorunludur. Bu belgelerin tamamlanmasından sonra bir müteahhide ( yükleniciye) belirli şartlar altında işin yapımı verilebilir veya ihale edilir.

Bu amaçla bir dosya hazırlanır ve buna keşif dosyası veya ihale evrakı denilir. Bir keşif dosyası içinde bulunacak belgeler : SÖZLEŞME, YAPI  GENEL VE ÖZEL FENNİ ŞARNAMESİ,MAHAL LİSTESİ,RAYİÇLİSTESİ, BİRİM FİYAT ANALİZLERİ, METRAJ VE KEŞİF SONUCUDUR.

Reklam Sponsoru

SÖZLEŞME:  Mal sahibi ile yapıyı oluşturacak müteahhit  firma arasındaki idari ve hukuki tüm işleri madde madde ele alarak birbirlerine karşı sorumluluklarını ve taahhütlerini bildiren  önemli bir belgedir. Sözleşmeler maddeler halinde yazılır ve belirli standart maddeleri içerir,Bu maddelerin içinde bulunması gereken hususlar

-Taraflar                         -İşin bedeli

-İşin konusu                   -Kullanılacak Malzeme

-İşin niteliği                    -Bakım ve onarım

-işin süresi                      – Dosyaların tanzimi

-Avans ödemeleri           – Tadilat ve yeni işler

-ödeme şekli                   -Süre uzatması

-İşin kontrolü                 -İşin gecikmesi ve gecikme cezası

-İşçilikler                        -İşi yapan kişinin iş birliği yapacağı kimseler

– işi yapan kimse ile       -Yol ücretleri ve yevmiyeler

-yapılacak görüşmeler

-Yazışma adresi              -Vergi harç ve masraflar

-Sözleşmenin feshi          -İhtilafların halli

-Ekler ile sözleşme son maddesi ve tarafların imzaları

YAPI GENEL VE ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

İşin kapsamı içinde bulunan örneğin: yol,teras , pergola, havuz, v.b. gibi her çeşit işn nasıl yapılacağını tek tek açıklayan ve teknik özelliklerini belirleyen belgedir. Ülkemizde Bayındırlık Bakanlığı tarafından standart olarak hazırlanmıştır. Proje uygulamasının özelliğine göre standart şartnamelerde bulunmayan işler için ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ  hazırlanarak söz konusu işlerin nasıl yapılacağı açık ve kesin olarak belirlenir.

Şartnameler projenin detay resimlerine açıklık getiren ve birbirini tamamlayan , işin kontrollük ve yapımcı tarafından dikkatle takip edilmesi gereken hususları ortaya koyan belgeler olarak keşif dosyasının en önemli dokümanlarının başında gelir.

MALZEME GENEL VE ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

-Yapısal malzeme genel ve özel teknik şartname

-Bitkisel malzeme genel ve özel teknik şartname

Bayındırlık bakanlığınca yapıda kullanılacak malzemenin teknik özelliklerini belirten şartnamedir. Yapılan uygulamanın özelliğine göre bu şartnamede belirtilen materyallerden farklı malzeme kullanılması gerekiyorsa bu malzemenin teknik özellikleri özel teknik şartnamede belirtilmelidir.

MAHAL LİSTELERİ

Peyzaj projeleri parsellere ayrılarak bu parsellerde kullanılacak malzemeleri pozları ile gösteren listelerdir. Maliyet hesaplamalarında mahal listelerinden yararlanılır.

ÖRNEĞİN

Sıra no      Poz No                   Yapı Birimi                   Bulunduğu Yerler

125           160221           granit parke  döşeme              yürüyüş yolları

Mahal listesinde  saptanan birimlerin miktarları Birim Fiyat Listesinde gösterilen ölçme esaslarına göre hesaplanarak  Metraj Cetveline Geçirilir.

RAYİÇ LİSTESİ

Yapının maliyetini önceden hesap etmek amacıyla malzemenin birim miktarlarının değerleri ve birim zamana karşılık çeşitli işlerin  işçilik ücretleri bir liste halinde toplanır. Yapı için gerekli malzeme ve işçi tutarları bir yapının keşif bedelini verir. Bu amaçla hazırlanan listelere  RAYİÇ LİSTESİ ADI  verilir. Rayiç listelerinin değerleri her yıl değişebilir bayındırlık Bakanlığınca ilan edilir.

BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

yapı işlerinde söz konusu işlerin birim miktarlarının kaça mal olacağını hesaplama yöntemine  BİRİM FİYAT ANALİZİ denir. Ülkemizde  Bayındırlık bakanlığı Yüksek Fen  Kurulu yapı birim maliyetlerini hazırlar.

Birim fiyatların hazırlanmasında bir kalem işin yapılması için kullanılacak malzeme ve  saat  olarak sarf edilecek usta ve amele işçiliğini gösteren birim fiyat analiz förmülleri vardır.Bu  formüller çeşidine göre imalatın ne kadar malzeme ve kadar süreyle  usta ve işçiliğe, gerektirdiğine dair belgeler verirler. Bu formüllerdeki işçilikler ve  malzeme bedelleri rayiç listesinden alınarak hesaplama yapılır ve üzerlerine  müteahhit  karı da ilave edilir.

METRAJ:

Bir yapıda yer alan her çeşit imalatın miktarını hesap etme işine metraj denir.Metraj birimi yapılan işin cinsine göre m3,m2,m,kg,adet, metre tül v.b gibi olabilir.

Gerçekleştirme maliyetinin oluşturulması amacıyla belirlenen ölçümler,bugünkü uygulamada  metraj deyimiyle tanımlanan belgelerle özetlenir. Metrajlar poz numaralarıyla tanımlanan yapım birimlerinin belirlenmiş ölçü birimleriyle miktarlarını kapsar.

Mermer Döşeme Metrajı

SIRA NOPOZ NO İŞİN CİNSİBİRİMİBOYU

 

M

ENİ

 

M

YÜK

 

M

MiktarTOPLAM
426.202(3CM)KALINLIKTA BEYAZ MERMER PLAKALARLA DÖŞEME KAPLAMASI TOPLAMM21001  100
         

KEŞİF ÖZETİ

Uygulaması düşünülen yapıda hesaplanan metrajlar ile birim fiyat cetvelinden sağlanan fiyatlar her iş kalemi için ayrı ayrı çarpılarak hesaplanır.Daha sonra her işin maliyeti toplanarak söz konusu yapıya ilişkin keşif özeti ortaya çıkartılır.

NOPOZ NOİŞİN CİNSİMİKTARIBİRİMİBİRİM FİYATTOPLAM
426.202(3CM)KALINLIKTA BEYAZ MERMER PLAKALARLA DÖŞEME KAPLAMASI TOPLAM100M210.583.7121.058.371.200

KEŞİF SONUCU

Mimari çalışmalar için yapılan keşif özeti yanında elektrik,sulama,v.b. gibi işler ve peyzaj işleri için yapılan keşif özetleri toplanarak keşif sonucu elde edilir.

İNŞAAT VE ONARIM YAPIM YÖNTEMLERİ

İşveren yaptırmayı düşündüğü işi bir kurum veya kişiye yaptırabildiği gibi söz konusu işi kendi kuruluşuna da yaptırabilir. Kendisi yapmayı düşündüğü zaman işi Emanet İnşaat Yapım Usulleri içinde yürütülmesi gerekir. Eğer işi başka bir kişi ve kuruma yaptırmayı isterse  söz konusu iş bir yöntemle ihale edilir.

İhale; işverenin işi yapacak yükleniciye ( müetahhit) seçmek için istekliler arasında en öneriyi seçip kabul etmesi

İşlemine denilir. Başka bir deyişle bir uygulama veya yapım işinin istekli müteahhitler arasında en uygun fiyat teklif edene verilmesi işlemidir.

İHALE YÖNTEMLERİ

Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 20. – Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir.

Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

Pazarlık usulü

MADDE 21. – Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

 1. a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.
 2. b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.
 3. c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.
 4. d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.
 5. e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.
 6. f) (Ek: 4964/ 14 md.) İdarelerin yaklaşık maliyeti elli milyar Türk Lirasına (yüzbirbin dokuzyüzseksenaltı Yeni Türk Lirasına)(*) kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.

(Değişik: 4964/ 14 md.) (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir.

İlân yapılacak hallerde, ilânda ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve idarece yeterliği tespit edilen adaylar ile görüşme yapılacağı belirtilir. Gerek ilân yapılan gerekse ilân yapılmayan hallerde, sadece idare tarafından 10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilenler ile görüşme yapılır.

(Ek: 4964/ 14 md.) (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde son tekliflerini vermeleri istenir.

(a), (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.

(a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.

(Ek: 4964/ 14 md.) (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Doğrudan temin

MADDE 22 (Değişik: 4964/ 15 md.):. – Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

 1. a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.
 2. b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.
 3. c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.
 4. d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin on beş milyar (otuzbin beşyüzdoksanbeş Yeni Türk Lirası)(*), diğer idarelerin beş milyar Türk Lirasını (onbin yüzdoksanbeş Yeni Türk Lirasını) (*) aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.
 5. e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.
 6. f) Özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbî sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımları.
 7. g) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları.
 8. h) (Ek: 5020 / 28 md.) 4353 sayılı Kanunun 22 nci ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları.

Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

Anahtar teslimi götürü bedel: Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanacak yapım işlerinde, uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için istekli tarafından teklif edilerek idarece uygun görülen ve sözleşmede gösterilen ödemeye esas toplam bedeli. Genellikle bir yıllık işler için geçerlidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki her türlü yapım işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işlerini

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Yorum Yap