1. Ana Sayfa
 2. Genel
 3. Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Kulübü Tüzüğü

Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Kulübü Tüzüğü

featured
Reklam Sponsoru

Öğrencilik zamanımda daha sonra adını Doğa Tasarım kulübü olarak değiştirdiğim Mimarlık ve Tasarım kulübü’nün tüzüğünü üniversitede kulüp kurmak isteyen arkadaşlara örnek olması açısından paylaşıyorum:

MİMARLIK VE TASARIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ
KULÜBÜN ADI:
Kulübün adı “Mimarlık ve Tasarım Kulübü” dür.
KULÜBÜN AMAÇ – ETKİNLİK VE İLKELERİ:
Kulübün Amaçları;

 1. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin ve üyelerinin birbirlerini yakından tanımalarını sağlamak.
 2. Derslerinde edindiği mesleki bilgileri, kulüp içerisinde yapacağı teknik geziler, öğrenci tartışmaları, film gösterimleri, teknik/proje sunum konferansları vb. geniş kapsamlı uygulama çalışmaları yaparak, görüşleri ortaya koyacak ve geliştirecek aktiviteler düzenlemek.
 3. Kulüp üyelerinin diğer üniversitelerin ilgili bölümleri ile iletişimini ve bilgi alış-verişini sağlamak.
 4. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi altında bulunan meslek gruplarının tanıtımlarının yapılarak, güncel mesleki gelişimler hakkında bilgiler verilmesidir

Kulübün Etkinlikleri;

Reklam Sponsoru

 1. Konusunda uzmanlaşmış insanlarla üniversite öğrencilerinin fikir alışverişinde bulunabilecekleri toplantı, konferans, söyleşi, panel vb. aktiviteler düzenlemek.
 2. Kulübün üyelerinin kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
 3. Kulübün amaçları doğrultusunda faaliyet göstermek isteyen diğer üniversitelerdeki öğrencilerle gerekli yapılanmayı oluşturarak faaliyette bulunmalarını sağlamak.
 4. Özel sektör ve kamu sektörü kurum ve kuruluşları ile üniversite öğrencilerinin birbirlerini tanımaları sağlamak ve bağlantılarını sürekli kılmak için buluşma günleri, toplantı, seminer, söyleşi, geziler vb. etkinlikler düzenlemek.
 5. Kulüp üyeleri ile mesleki anlamda teknik geziler düzenleyerek, proje oluşumlarına katkı sağlamak.
 6. Düzenlenen tüm bu etkinliklere diğer üniversitelerdeki öğrencilerin de aktif katılımlarını sağlamak.
 7. Kulüp üyeleri ve diğer üniversitelerdeki ilgili bölümlerde okuyan öğrenciler arasında proje ve tasarım yarışmaları düzenlemek.
 8. Diğer üniversitelerin ilgili kulüp ve bölümlerinde bulunan öğrencilerin teknik gezi, seminer, panel, proje değerlendirmeleri vb. aktivitelerle Atatürk Üniversitesi veya ilgili diğer bir üniversite bünyesinde toplanması.
 9. Mimarlık ve Tasarımla ilgili konuların işlendiği dergi, gazete, internet sitesi vb. kitle iletişim araçlarıyla, süreli ve süresiz yayınlar hazırlamak.
 10. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bölümlerinin tanınması ve anlaşılması amacına yönelik geliştirilen fikirlerin uygulanabilmesi için, yasal zemindeki kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyetler gerçekleştirmek.
 11. Yapılan tüm etkinlikleri ve projeleri arşivlemek.

Kulübün İlkeleri;

 1. Hiçbir siyasi ideolojiye hizmet etmemek.
 2. Tüm faaliyetleri projelendirme teknikleri çerçevesinde yürütmek.
 3. Yapılacak olan faaliyetleri bilimsellik esası çerçevesinde yürütmek.
 4. Üyeler arasında dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmemek.
 5. Üyeler arasında birlik ve beraberliği oluşturarak meslek gruplarına sahip çıkmak.
 6. Çağdaş, ufku açık ve yenilikçi bireyler oluşmasına katkıda bulunmak.

 
ÜYELİK VE YÖNETİM KURULU

 • Üyelik Koşulları; Kulübün üyeliği Atatürk Üniversitesi’nin tüm öğrencilerine açıktır.

Yönetim Kurulu;

 • Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl gerçekleşen ilk Genel Kurul Toplantısı’nda seçim ile belirlenir.
 • Yapılan seçim sonunda en çok oy alan kişiden en az oy alan kişiye doğru bir sıralama yapılır. İlk sırada yer alan kişi başkan, ikinci sırada yer alan kişi başkan yardımcısı olur. Yönetim Kurulu; başkan ve başkan yardımcısı dahil olmak üzere 7(yedi) kişiden oluşur.
 • Yedek Üyeler: Yine seçim sonucunda 7(yedi) kişi Yedek Yönetim Kurulu Üyesi seçilir. Yönetim Kurulu’ndaki üyelerden herhangi birinin istifası durumunda yedek üyeler sırasıyla Yönetim Kurulu’na geçerler.
 • Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri: Kulübün üyeleri üyelik koşullarına uymak durumundadırlar. Her üyenin seçimde asaleten kullanabileceği bir oy hakkı vardır. Kulüp üyeleri tüzüğe aykırı davranmamak ve nedensiz olarak kulüp etkinliklerinde görev almaktan kaçınmamakla yükümlüdür.
 • Her akademik yılın Genel Kurul Toplantısı’nda yeniden Yönetim Kurulu ve Yedek Üyeler seçimi yapılır. Seçilen Yönetim Kurulu ve Yedek Üyelerin görevleri 1(bir) yıl içindir.
 • Eğitim faaliyetlerini programlayıp, bu konudaki çalışmaları değerlendirip, Yönetim Kurulu’na rapor vermek üzere bir eğitim sorumlusu belirlenir.
 • Faaliyet programları ayarlamak ve Yönetim Kurulu’na rapor vermek üzere bir Faaliyet Sorumlusu belirlenir.
 • Kulüp yazışmalarının yapılması, toplantı tutanaklarının tutulması ile faaliyet raporlarının dosyalanması gibi görevler için bir Sekreter belirlenir.

 
Başkana Vekâlet:

 • Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere bir başkan yardımcısı (ikinci başkan) belirlenir.

Kurucu Başkan:

 • Kulübün ilk başkanı kurucu üyeler arasından Genel Kurul Üyeleri tarafından seçilir. Takip eden yıllarda başkan, Genel Kurul Üyeleri arasından seçilir.

 
ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

 • Bir yıl boyunca kulüp etkinliklerine aktif katılım gerçekleştirmeyenlerin kulüp üyeliği sona erer.
 • Son bir yıl içerisinde etkin yönetim kriterlerini yerine getirmeyen etkin üyelerin üyelikleri yedek üyeliğe dönüşür.
 • Üyelikten çıkarma gerekli görülürse Yönetim Kurulu Üyeleri arasında oylama yapılır. Mutlak çoğunluk kararı ile üyeliğe son verilebilir. Mutlak çoğunluk sağlandığı takdirde başkan ve başkan yardımcısının görevine de aynı nedenlerle son verilebilir.
 • Kulüp başkan ve yardımcısı kulübün çalışmalarını ve gelişmesini olumsuz etkileyen kişileri denetleme hakkına sahiptir.

 
GENEL KURUL

 • Toplanma Zamanı ve Toplantı Yeter Sayısı:
  • Genel Kurul sorumlu Akademik Danışman ve öğrencilerin belirlediği bir tarihte ve saatte toplanır. Toplantıda bulunması gereken üye sayısı en az, Yönetim Kurulu Üye sayısının yarsının bir fazlasıdır. Eğer yeterli sayı sağlanamazsa toplantı bir sonraki haftaya ertelenir.
  • Akademik danışman, gerekli gördüğünde yönetim kuruluna katılır ve kurula başkanlık yapar. Akademik Danışmanın bulunmadığı durumlarda kulüp başkanı kurula başkanlık eder.
 • Genel Kurul’a Çağrı Yönetimi ve Genel Kurul’un Ertelenmesi:
  • Genel Kurul Toplantısı kulüp iletişim panosunda ilan edilmek suretiyle duyurulur. Toplantının herhangi bir sebeple ertelenmesi durumunda yeni toplantının yeri ve saati aynı şekilde ilan edilir.
 • Genel Kurul Toplantı Yöntemi ve Gündemi:
  • Toplantı çağrı ilanında belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Toplantıya katılan üyeler tutanakla tespit edilir.

OYLAMA VE KARAR YETER SAYISI

 • Genel Kurul’da oylamalar gizli oylama yöntemi ile yapılır.
 • Karar Yeter Sayısı, Üye Yeter Sayısı’nın yarısından bir fazladır.

DİSİPLİN İŞLERİ:
1- Kulüp çalışmalarına katılan öğrenci üyelere, öğrenciye yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunmaları halinde Atatürk Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Ayrıca kulüp faaliyetlerine ilişkin yasak eylem veya uygunsuz davranışlarda bulunan kulüp üyesi öğrencilere şu cezalar verilir
a-) Uyarma
b-) Kınama
c-) Geçici olarak faaliyetlerden alıkoyma
d-) Topluluktan ihraç
 
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

 • Aşağıda belirtilen konular sadece Genel Kurul’da görüşülüp karara bağlanır:
  • Seçimler
  • Tüzük Değişiklikleri
  • Kurul Raporları

 
DİĞER HÜKÜMLER

 • Kulübün tutacağı defter ve kayıtlar:
  • Üye Kayıt Formları
  • Genel Kurul Tutanakları
  • Gelen-Giden Evrak Defteri
  • Etkinlik Dosyası
  • Proje Tutanakları

 
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM KULÜBÜ
Sorumlu Akademik Danışman           :
Kulüp Başkanı                                       :  Mehmet Emin DAŞ
Kuruluş Tarihi                                       : 11 Aralık 2011
 

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Yorum Yap